Design a site like this with WordPress.com
Začít

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) Ivetou Janskou, IČO: 10409653, se sídlem Praha, Novákových 257/32, PSČ 180 00 (dále jen „poskytovatel služeb“ nebo „poskytovatel“).

1.2 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele služeb a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu o poskytování služeb dle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“) mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „zákazník“) během poskytování služeb (dále jen „poskytování služeb“).

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4 Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Informace o službách

2.1 Informace o službách a jejich vlastností jsou uvedené na webové stránce www.BuddhovaZahrada.cz Nabídka služeb je informativního charakteru a poskytovatel služeb není povinen ohledně těchto služeb uzavřít Smlouvu. Uvedené ceny jsou konečné, včetně všech souvisejících nákladů a poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webových stránkách. Poskytovatel není plátce DPH.

3. Objednávka služeb a zrušení objednávky

3.1 Zákazník provádí objednávku služeb telefonicky, e-mailem nebo osobně. Všechny objednávky zákazníka se považují jako závazné a zákazník se zavazuje zaplatit za služby dohodnutou cenu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání Smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 Poskytovatel má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zabezpečit objednanou službu. V takovémto případě zákazníkovi bezodkladně vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní službu nebo jiné řešení, bude-li s tím zákazník souhlasit. Poskytovatel má právo zrušit objednávku také v případě, kdy se mu nepodaří kontaktovat zákazníka (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost).

3.3. Storno podmínky, které se týkají závazné rezervace termínů masáží – pokud svůj termín zrušíte do 24h před začátkem masáže, pak si nárokuji až na opravdu výjimečné situace (prokazatelně doložitelné) úhradu Vámi rezervovaného času ve výši 50% z ceny služby. Pokud svůj termín zrušíte do 4h před začátkem masáže, pak si nárokuji úhradu Vámi rezervovaného času ve výši 100% z ceny služby.

3.4. Objednáním služeb projevuje klient svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

4. Platba

4.1 Cenu služeb dle Smlouvy může zákazník uhradit bezhotovostně převodem na účet prodávajícího nebo osobně v hotovosti v měně CZK.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1 Zákazník, který uzavřel Smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

5.2 Pro odstoupení od Smlouvy může zákazník využít stejný způsob, jakým se přihlásil na  webových stránkách. Poskytovatel služeb potvrdí zákazníkovi bezodkladně přijetí odstoupení.

5.3 Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, vrátí mu poskytovatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny zaplacené peněžní prostředky dle Smlouvy stejným způsobem, jakým zákazník prostředky vynaložil. Poskytovatel služeb vrátí zákazníkovi přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6. Reklamace

6.1 Vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a naplňování práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy se zákazníkem. K poskytování osobních údajů dochází při objednávce služeb, a to v rozsahu údajů uvedených zákazníkem.

7.2 Všechny osobní údaje poskytnuté zákazníkem v rámci objednávky jsou shromažďované, zpracovávané a uchovávané v souladu s Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů – GDPR (dále jen „Nařízení“).

7.3 Poskytovatel služeb se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobních údajích zákazníka a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

7.4 Poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje v přesně takové podobě, v jaké je získá od zákazníka, v souladu se stanoveným účelem pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu, a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.

7.5 Zákazník se před provedením objednávky služeb seznámil s Informací poskytovatele o zpracování osobních údajů na webových stránkách: https://masazebuddhovazahrada.wordpress.com/gdpr/

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.2 Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. 

8.3 Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

8.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 5.3.2023